Newsletter

Regulamin sklepu internetowego www.modna-posciel.pl

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin zawiera zasady organizacyjne serwisu i jego akceptacja jest warunkiem korzystania z sklepu internetowego 

www.modna-posciel.pl

2. Sklep internetowy  prowadzony jest przez:

SWEET DREAMS Monika Kuśka  z siedzibą :

44-293 Gaszowice ul Wiejska 1 

REGON 365745131

NIP: 642-283-50-78

zwany dalej Sklepem, Sprzedającym.

3. Operatorem sklepu internetowego www.modna-posciel.pl jest SWEET DREAMS Monika Kuśka :

44-293 Gaszowice ul Wiejska 1 


4. Pełna zawartość strony jest własnością SWEET DREAMS , a w szczególności teksty, grafika, fotografie, oraz oprogramowanie (Software) są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie bez zgody ich właściciela jest zabronione.


§ 2

Zasady korzystania z usług sklepu


 

1. Sklep internetowy www.modna-posciel.pl  prowadzi sprzedaż nowoczesnej pościeli Holenderskiego producenta 

2. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość,
pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym www.modna-posciel.pl 

3. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.modna-posciel  po uprzedniej rejestracji umożliwiającej założenie własnego konta. Rejestracja Klienta ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji 

4. Wszystkie dane osobowe Klienta umieszczone w naszym sklepie celem rejestracji bądź składania zamówień są wykorzystywane tylko w celu obsługi zamówień, Klient ma do nich bieżący dostęp po zalogowaniu się w sklepie i prawo ich modyfikacji.
Sklep nie udostępnia danych żadnym podmiotom zewnętrznym.
Firma SWEET DREAMS  zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientowi informacji związanych tylko i wyłącznie z zamówieniem. 

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów, bądź wprowadzania innych zmian. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

§ 3

Składanie zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu www.modna-posciel.pl  


2 . Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych i bezbłędnie wypełnionych danych: imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, e-mail.

3. W przypadku podania nieprawdziwych, lub niepełnych, błędnych danych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone mailowo przez Sprzedającego.

§ 4

Realizacja zamówień i formy płatności

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie, o dostępności lub nie informuje adnotacja umieszczona przy każdym towarze. 

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
Płatność przy odbiorze, przelewy transferowe, e-przelewy.  
Usługa polega na pełnej integracji procesu płatności w sklepie internetowym z systemem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie,


 

3. W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 3000,00 (trzy tysiące złotych 00/100 ) PLN lub produktów na indywidualne zamówienie, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty części lub całości wartości zamówienia.

 

4. Zamówione towary wysyłamy po skompletowaniu całości zamówienia nie później niż w terminie określonym przy produkcie o najdłuższym czasem realizacji. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia plus przewidywany czas dostarczenia przesyłki.

§ 5

Zasady zwrotu towarów

1.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub - w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot należności następuje w ciągu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych przy odbiorze ( "za pobraniem" ), oraz takich o których nie został wcześniej poinformowany.


Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@modna-posciel.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres: SWEET DREAMS Monika Kuśka ul Wiejska 1 Gaszowice 44-293 


1. Wyżej wymienione warunki zwrotu nie dotyczą produktów wykonanych według indywidualnego zamówienia Klienta ( zwężenie, skrócenie lub wszycie zamka)  i nie dotyczą sprzedaży na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych.

2.W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, fakt ten powinien być zgłoszony przewoźnikowi i powinien zostać spisany w jego obecności protokół zniszczeń.

3. Towar, którego dotyczy odstąpienie należy przesłać w stanie niezmienionym 

4.Zwrot należności za odesłany towar zostanie przesłany na numer konta i adres podany w dokumencie zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.

 

5. Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".


 

§ 6
Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: www.modna-posciel.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy SWEET DREAMS Monika Kuśka ul : Wiejska 1 Gaszowice 44-293   Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


§ 7

Inne informacje

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) a nadto ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. ,ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176) oraz wszelkie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

  1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedającego
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    W
    zór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

SWEET DREAMS ul Wiejska 1 Gaszowice 44-293 


Ja (imię, nazwisko kupującego):
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:

Numer zamówienia:

Data odbioru przedmiotów:

Imię i nazwisko kupującego:

Adres kupującego:

Data odstąpienia od umowy:

Numer rachunku bankowego do zwrotu należności:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej):

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

Nie odbieramy przesyłek płatnych przy odbiorze ( "za pobraniem").


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dołączenie oświadczenia do przesyłki ze zwracanym produktem co umożliwia zidentyfikowanie nadawcy w przypadku, gdy druk na etykiecie pocztowej jest nieczytelny, jak również o dołączenie oryginału paragonu, który jest wymagany przez Urząd Skarbowy przy księgowaniu zwrotu).